Algemene voorwaarden 4 Business Software (versie 12/2023)

 1. TOEPASSELIJKHEID

De rechtsverhouding tussen 4 Business Software NV, met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 37, ingeschreven in de KBO onder ondernemingsnummer 0451.393.656 (hierna ‘4BS’ genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,  orderbevestigingen, leveringen, diensten en facturen van 4BS en op alle mondelinge en schriftelijke afspraken tussen 4BS en de klant. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, zelfs niet bij ontstentenis van een uitdrukkelijke afwijzing van deze algemene voorwaarden door 4BS. Door de (impliciete) aanvaarding van deze algemene voorwaarden, verzaakt de klant volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van 4BS.

 

 1. OFFERTES EN PRIJS

Alle offertes, prijzen en aanbiedingen worden vrijblijvend en louter bij wijze van inlichting verschaft.

Wanneer diensten of goederen worden geleverd, zonder voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden onze tarieven van toepassing op de dag van de uitvoering/levering.

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, taksen of heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

 1. LEVERINGSMODALITEITEN EN INSTALLATIE

De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend en nooit verbindend. Overschrijdingen van de leveringstermijnen verlenen aan de klant geen recht op schadevergoeding.

4BS neemt geen andere verplichtingen inzake levering en installatie op zich, dan deze vermeld in de offerte, de orderbevestiging en/of eventuele andere schriftelijke afspraken, die samen de overeenkomst met de klant vormen.

De klant erkent en aanvaardt dat de implementatie van software door 4BS het verlies van bepaalde gegevens tot gevolg kan hebben. 4BS verbindt zich ertoe om het verlies van gegevens zoveel als mogelijk te vermijden, dan wel te beperken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een back-up te maken van zijn gegevens voorafgaand aan en, indien nodig, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door 4BS.

De klant erkent en aanvaardt dat de installatiewerkzaamheden tot gevolg kunnen hebben dat zijn ICT-infrastructuur tijdens de duur van de werkzaamheden tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar is, zonder dat 4BS hiervoor tot enige schadevergoeding kan gehouden zijn.

De klant staat ervoor in dat ten minste één van zijn gekwalificeerde personeelsleden aanwezig is tijdens de installatiewerkzaamheden.

 

 1. COMPATIBILITEIT – PROEFPERIODE

4BS kan geen volledige compatibiliteit garanderen tussen de software en/of hardware die zij ontwikkelt of levert en de soft- en hardware die niet door haar geleverd werd of waarover zij niet geraadpleegd werd, en zij maakt dan ook voorbehoud voor de goede werking van deze laatste soft- en hardware. De klant erkent en aanvaardt dat na de installatie van de soft- en/of hardware steeds een proefperiode vereist is tijdens dewelke de geleverde software en/of hardware niet het rendement zal opleveren dat normaal ervan verwacht kan worden omdat de klant eerst met de soft- en/of hardware vertrouwd moet geraken en alle onderdelen van de configuratie op elkaar afgestemd moeten worden.

 

 1. KLACHTEN

Klachten in verband met niet-conformiteit of uitwendige zichtbare beschadigingen van de geleverde hardware en informatiedragers dienen onmiddellijk bij de levering (door middel van weigering van de levering) te worden geuit.

Klachten in verband met het niet naar behoren functioneren van de door 4BS geleverde, doch niet geïnstalleerde, hardware, informatiedragers en/of standaardsoftware (waaronder in het kader van deze algemene voorwaarden wordt begrepen: off-the-shelf software) bij eerste gebruik moeten op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven uiterlijk één werkdag voor het verstrijken van de klachttermijn, zoals bepaald in de algemene (gebruiks)voorwaarden van de leverancier van de betrokken hardware, informatiedrager en/of standaardsoftware, dewelke samen met de hardware, informatiedrager en/of standaardsoftware worden geleverd.

Klachten in verband met de factuur moeten op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de vijf werkdagen na factuurdatum.

 

 1. OPLEVERING-AANVAARDING BIJ INSTALLATIE DOOR 4BS

De hardware en/of de standaardsoftware van derde leveranciers, die door 4BS bij de klant wordt geïnstalleerd, wordt, bij gebreke aan tijdig protest, definitief geacht te zijn aanvaard door de klant op de zesde kalenderdag te rekenen vanaf de gebruiksklare installatie in de bedrijfslokalen van de klant.

De software die door 4BS op maat voor de klant wordt gemaakt wordt, bij gebreke aan tijdig protest conform artikel 5, geacht voorlopig te zijn aanvaard op de zesde kalenderdag na bedrijfsklare installatie in de bedrijfslokalen van de klant. De aanvaarding van de software op maat is, bij gebreke aan protest vanwege de klant, definitief vier maanden na de voorlopige aanvaarding.

 

 1. GARANTIE – AANSPRAKELIJKHEID

De contractuele garantie en de duur van deze garantie die desgevallend door 4BS wordt verleend zal schriftelijk door 4BS aan de klant worden meegedeeld bij het aangaan van de overeenkomst. De garantieperiode vangt aan op de dag na de bedrijfsklare installatie van de hard- en/of software in de bedrijfslokalen van de klant.

Voor hardware en standaardsoftware van derde leveranciers, die door 4BS wordt geïnstalleerd, garandeert 4BS slechts dat deze in staat van werking zal zijn, overeenkomstig de door de respectievelijke leveranciers van de hardware en standaardsoftware gepubliceerde specificaties en onder de door hen vooropgestelde voorwaarden.

De garantie van 4BS geldt slechts voor zover de klant de hard- en software  gebruikt volgens zijn bestemming en geldt niet voor hard- en software die gewijzigd werd zonder instemming van 4BS of die het voorwerp is geweest van ongewone fysische druk of elektrische spanning, of waarvan de oorspronkelijke identificatienummers werden weggenomen of veranderd.

De garanties van 4BS gelden niet en 4BS kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor de door de klant geleden schade:

 1. Indien een juiste afstelling, herstelling, herinstallatie of de vervanging van onderdelen vereist is ten gevolge van ongeval, nalatigheid, foutief gebruik, ontregeling van elektriciteit of van airconditioning, te hoge vochtigheidsgraad van de omgeving, of enige andere oorzaak dan normaal gebruik;
 2. Indien het onderhoud van de software gedurende de garantieperiode niet door 4BS gebeurt;
 3. Indien de software door de klant of derden werd aangepast of gewijzigd zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke instemming van 4BS;
 4. Indien het gebrekkig functioneren te wijten is aan andere door klant gebruikte en niet door 4BS geleverde  hardware en/of software, behoudens indien 4BS de compatibiliteit met deze hard- en/of software uitdrukkelijk heeft gegarandeerd.

4BS kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voorzienbaar was ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst met de klant en die het rechtstreeks gevolg is van haar tekortkomingen. 4BS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige onrechtstreekse (gevolg)schade, zoals gederfde winst, verlies van omzet, reputatieschade, verliezen voortvloeiende uit onderbrekingen van de werkzaamheden van de onderneming van de klant, verlies of beschadiging van gegevens, operationele en/of administratieve (meer)kosten, verlies van goodwill en dergelijke meer.

De totale aansprakelijkheid van 4BS is, behoudens in geval van opzettelijke fout,  grove nalatigheid of lichamelijke schade, in alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag (excl. btw) van de geleverde en desgevallend geïnstalleerde hardware, informatiedragers  en/of software.

 

7bis. CONSUMENTEN

Indien de klant een consument is in de zin van de artikelen 1649bis, § 1, 1° en 1701/1, 6° van het Oud Burgerlijk Wetboek, worden de rechten en verplichtingen van de klant en 4BS, in afwijking van de artikelen 5 tot en met 7 van deze algemene voorwaarden, beheerst door Boek III, titel VI, hoofdstuk IV, afdeling IV en/of Boek III, titel VIbis van het Oud Burgerlijk Wetboek, al naargelang het geval.

 

 1. ONTBINDING

Indien de klant tekortkomt aan zijn verplichtingen, zal 4BS de klant per aangetekende brief in gebreke stellen. Indien de klant geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling binnen acht werkdagen na verzending ervan, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht te zijn ontbonden lastens de klant.

In dat geval is de klant aan 4BS een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 40% van de totale prijs van de levering en/of diensten, exclusief taksen, onder voorbehoud van het recht van 4BS om een hogere schadevergoeding te vorderen, in de mate dat het bestaan van een grotere schade wordt bewezen.

 

 1. RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onverminderd het bepaalde in artikel 10, blijven de goederen (daaronder onder meer begrepen de hardware en eventuele informatiedragers) de uitsluitende eigendom van 4BS tot aan de volledige betaling van al hetgeen de klant als tegenprestatie voor de door 4BS geleverde of te leveren goederen en/of diensten aan 4BS verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, de interesten, kosten en eventuele schadevergoedingen.

De klant draagt evenwel het risico van verlies of het tenietgaan van de geleverde goederen, vanaf het ogenblik dat de goederen in de bedrijfslokalen van de klant werden geleverd.

De klant verbindt er zich toe alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om dit eigendomsvoorbehoud tegenstelbaar te maken aan derden, zoals onder meer de verhuurder van zijn bedrijfslokalen, de pandhouders op zijn handelszaak en dergelijke meer.

 

 1. SOFTWARE

Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen, blijft de door 4BS aan de klant geleverde software de exclusieve eigendom van 4BS of van haar leveranciers. Ook de intellectuele eigendomsrechten op de werken die deel uitmaken van de Software, zoals onder meer grafische voorstellingen, teksten, en dergelijke meer, blijven, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend akkoord, bij 4BS of haar leveranciers berusten.

De klant verkrijgt vanwege 4BS slechts een niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikslicentie op de geleverde software en de werken die daarvan deel uitmaken.

De software mag door de klant enkel worden gebruikt voor bedrijfsinterne doeleinden. De klant heeft niet het recht om de software in sub-licentie te geven aan of ter beschikking te stellen van derden. De klant moet de nodige maatregelen nemen om te beletten dat derden van de software kennis zouden kunnen nemen of deze zouden kunnen gebruiken.

De klant mag de software en de werken die daarvan deel uitmaken niet kopiëren, reproduceren, decompileren (reverse-engineeren), aanpassen of wijzigen. Het nemen van veiligheidskopieën wordt echter niet beschouwd als reproduceren.

Het gebruik van de software waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet bij 4BS berusten, doch bij de leveranciers van 4BS, is onderworpen aan de voorwaarden van de leverancierslicenties, dewelke samen met de betrokken software worden geleverd.

De Klant heeft, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend akkoord, onder geen enkele omstandigheid recht op de broncodes van de software.

Het is de klant verboden met andere middelen dan de daarvoor geleverde specifieke software, binnen eenzelfde standaardsoftwarepakket de bestanden te wijzigen.

 

 1. VRIJWARING

De klant zal 4BS integraal vrijwaren tegen elke vordering  die tegen 4BS zou worden ingesteld door de leveranciers van 4BS of derden wegens overtreding van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of van de leverancierslicenties door de klant.

De klant zal 4BS tevens integraal vrijwaren tegen elke vordering die tegen 4BS zou worden ingesteld door de leveranciers van 4BS of derden wegens het onrechtmatig gebruik van de hard- en/of software door de klant.

Deze vrijwaring houdt in hoofde van de klant de verplichting in om alle sommen waartoe 4BS jegens haar leveranciers of derden zou worden veroordeeld en alle kosten die dit voor 4BS meebrengt (waaronder advocaten- en gerechtskosten) te vergoeden.

 

 1. BETALING

Alle verschuldigde bedragen zijn contant betaalbaar in euro op de zetel van 4BS te Duffel. Betaling door de klant van een gedeelte van een gefactureerd bedrag, zonder daarbij voorbehoud te maken, geldt als aanvaarding van de factuur.

In geval van laattijdige betaling wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aangerekend van 1,25% per begonnen maand.

Bij niet–betaling van de facturen op de vervaldatum wordt het factuurbedrag, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, verhoogd met 12% met een minimum van 50,00 euro per factuur.

Indien de betaling in schijven uitdrukkelijk werd toegestaan door 4BS, brengt de nalatigheid in de betaling van één schijf onherroepelijk de opeisbaarheid van alle volgende schijven met zich.

In geval van staking van betalingen, de opening van een gerechtelijke reorganisatieprocedure of faillissement van de klant heeft 4BS het recht om de overeenkomst onmiddellijk en zonder vooropzeg te beëindigen, zelfs in geval van gedeeltelijke uitvoering.

Het is 4BS toegelaten voor alle aan 4BS verschuldigde sommen retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de klant die in het bezit zijn of komen van 4BS.

Het is de klant verboden om compensatie toe te passen tussen de bedragen die hij aan 4BS verschuldigd is en de betalingen die 4BS desgevallend aan hem zou verschuldigd zijn uit hoofde van de onderscheiden overeenkomsten die tussen 4BS en de klant werden afgesloten.

 

 1. VREEMDE OORZAAK

Ingeval 4BS in de onmogelijkheid verkeert om haar verbintenissen jegens de klant na te komen wegens een vreemde oorzaak, al dan niet voorzienbaar, kan zij haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst eenzijdig beëindigen, zonder dat zulke opschorting of beëindiging de klant een recht op schadevergoeding verschaft. Als een vreemde oorzaak wordt onder meer aanzien: brand, oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van koopwaar, overlijden of ernstige ziekte van key-werknemers van 4BS, extreme weersomstandigheden, rampen, overheidsbeslissingen die een invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen en dit zowel bij 4BS als bij haar leveranciers.

 

 1. VERTROUWELIJKHEID EN INTUÏTU PERSONAE KARAKTER

4BS verbindt zich tot volstrekte geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de klant, waarvan zij in het kader van de installatie van de soft- en/of hardware kennis zouden krijgen.

Deze overeenkomst kan door de klant noch geheel, noch gedeeltelijk worden overgedragen aan derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van 4BS.

 

 1. NIETIGHEID

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden blijken, of onverbindend worden verklaard, zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Op de rechtsverhouding tussen 4BS en de klant is steeds het Belgische materiële recht van toepassing. Het Weense koopverdrag is niet van toepassing op leveringen van goederen door 4BS.

Bij geschillen tussen 4BS en de klant, zijn enkel de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen (afdeling Mechelen) bevoegd.